Objavljena drugostepena presuda u predmetu Zijad Mutap i dr.

21.07.2023, 12:34

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 21.7.2023. godine donijelo drugostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i dr., kojom se optuženi Hasan Dupovac i Alisa Ramić oglašavaju krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili:

  • optuženi Hasan Dupovac – produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona,
  • optužena Alisa Ramić – krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

 

Primjenom navedenih zakonskih odredbi, te odredaba članova 41, 42, 43. i 49. Krivičnog zakona FBiH, Sud je optuženom Hasanu Dupovcu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine, a optuženoj Alisi Ramić kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i 6 (šest) mjeseci, u koje kazne će se optuženima uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru, i to Hasanu Dupovcu od 1.2.2021. do 15.7.2021., te Alisi Ramić u periodu od 16.6.2021. do 15.7.2021. godine.

 

Nasuprot navedenom, a na osnovu člana 284. tačka c) ZKPBiH, optuženi  Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović oslobođeni su od optužbe jer nije dokazano da su počinili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, i to: krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. i 3. u vezi sa krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2., pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH  i sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZFBiH.

 

Protiv osuđujućeg dijela presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću ovog Suda u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, dok protiv oslobađajućeg dijela presude žalba nije dozvoljena.