Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:56 14.06.2019

Uvažena žalba Tužilaštva BiH u predmetu Mensur Đakić i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Mensura Đakića i Begzada Kajtazija donijelo presudu kojom se žalba branioca optuženog Mensura Đakića odbija kao neosnovana, dok se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavljena protiv osuđujućeg dijela navedene presude uvažava, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 024207 17 KrI od 10. 9. 2018. godine, preinačava u dijelu odluke o kazni, i to na način da se optuženi Mensur Đakić osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 30. istog zakona, za koje je oglašen krivim.

 

Žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavljena protiv oslobađajućeg dijela presude se odbija kao neosnovana, pa se prvostepena presuda u tom dijelu potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 024207 17 Krl od 10. 9. 2018. godine, optuženi Mensur Đakić oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ u vezi sa članom 30. istog zakona, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Nasuprot navedenom, optuženi Begzad Kajtazi oslobođen je od optužbe da bi, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke pobijane presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

                                                                                                                                               

Optuženi se oslobađaju dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, dok su oštećeni imovinskopravnim zahtjevom upućeni u parnični postupak.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, kao i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelaciono vijeće uvaži žalbu i potpuno ukine prvostepenu presudu te odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Branilac optuženog Mensura Đakića žalbu je izjavio i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, kao i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a sve navedeno s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjela Suda BiH uvaži žalbu, te prvostepenu presudu preinači i optuženog oslobodi optužbe ili da prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje glavnog pretresa.

 

Odgovor na izjavljenu žalbu Tužilaštva BiH blagovremeno je dostavio branilac optuženog koji u svom odgovoru navodi da je žalba Tužilaštva neosnovana.

 

Dana 8. 3. 2019. godine, održana je sjednica Apelacionog vijeća na kojoj je ukratko iznesen sadržaj podnesenih žalbi, kao i odgovora, pri čemu su stranke i branioci ostali kod pismeno podnesenih podnesaka.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved