Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:57 10.12.2012

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Nisvet Gasal i drugi

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 07. decembra 2012. godine rješenje u predmetu Nisvet Gasal i drugi kojim se žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažava, a žalba branioca optuženog Senada Dautovića uvažava u cjelosti. Povodom žalbe branioca optuženog Senada Dautovića, i u odnosu na optuženog Nisveta Gasala, presuda Suda od 22. novembra 2011. godine se ukida i određuje se održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda, osim u tački 6. izreke u odnosu na optužene Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu, te u tačkama 13. i 14b) izreke prema optuženom Senadu Dautoviću, u kojim djelovima se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda od 22. novembra 2012. godine optuženi Senad Dautović i Nisvet Gasal oglašeni su krivim da su, optuženi Dautović radnjama opisanim u tačkama 1, 2, 3 i 4 a) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te radnjama opisanim u tačkama 4 b), c), d), e), f) i g) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c), u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH, a optuženi Gasal radnjama opisanim u tački 5 a) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka f) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te radnjama opisanim u u tački 5 b) izreke prvostepene presude krivično djelo iz čl.173.stav 1.tačka c) u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BIH.

 

Optuženom Senadu Dautoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 13 godina, a optuženom Nisvetu Gasalu kazna zatvora u trajanju od 6 godina.

 

Istom presudom na osnovu odredbe člana 284. stav 1. ZKP BiH, optuženi Musajb Kukavica, Senad Dautović i Nisvet Gasal oslobođeni su optužbe i to: optuženi Musajb Kukavica da je radnjama opisanim u tački 6. izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH, radnjama opisanim u tački 15 a) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) i  f), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH, te radnjama opisanim u tački 15 b) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2., i članom 29. KZ BiH, a u pogledu mučenja u BH banci u vezi sa članom 180. stav 1 i članom 31. KZ BiH, optuženi Nisvet Gasal da je radnjama opisanim u tački 6. izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) i e), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH i optuženi Senad Dautović da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostepene presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), c), e) i f), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. stav 1. tačke a) i b) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) I b), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

Protiv navedene presude žalbe su izjavili Tužilaštvo BiH i branioci optuženih Nisveta Gasala i Senada Dautovića zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnopravnoj sankciji.  Tužilaštvo BiH je predložilo da Apelaciono vijeće Suda uvaži žalbu u pogledu osuđujuđeg dijela presude protiv optuženih Dautovića i Gasala i preinači presudu u skladu sa žalbenim razlozima Tužilaštva i optuženim izrekne kaznu u dužem vremenskom trajanju, uvaži ovu žalbu u pogledu oslobađajućeg dijela presude, preinači presudu u skladu sa žalbenim razlozima Tužilaštva, optužene oglasi krivim i za oslobađajući dio presude i optuženim izrekne kaznu u dužem vremenskom trajanju ili da uvaži ovu žalbu u pogledu oslobađajućeg i osuđujućeg dijela presude i ukine presudu u cjelosti prema svoj trojici optuženih i odredi održavanje prestresa pred Vijećem Apelacionog odjeljenja Suda.

 

Branilac optuženog Gasala je predložio da Apelaciono vijeće Suda uvaži žalbu, prvostepenu presudu preinači i oslobodi optuženog od optužbe ili presudu ukine i odredi održavanje pretresa.

 

Branilac optuženog Dautovića je predlažio da Apelaciono vijeće Suda istu uvaži, te pobijanu presudu ukine u osuđujućem dijelu radi postojanja apsolutno bitnih povreda krivičnog postupka, istu potvrdi u oslobađajućem dijelu i odredi održavanje glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem Suda ili uvaži žalbene navode o pogrešnoj primjeni materijalnog prava na ispravno utvrđeno činjenično stanje i pobijanu presudu preinači na način da optuženog Dautovića oslobodi od optužbe.

 

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu dana 12. oktobra 2012. godine, na kojoj su tužilac i odbrana izložili svoje žalbe i odgovore na žalbe, te istakli da u cijelosti ostaju kod iznesenih razloga i prijedloga iz žalbi, nakon čega je Apelaciono vijeće ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih prigovora i razloga, te donijelo drugostepenu odluku.

 

Apelaciono vijeće je takođe donijelo rješenje kojim se ukida pritvor prema optuženim Nisvetu Gasalu i Senadu Dautoviću, a istovremeno se određuju sljedeće mjere zabrane prema optuženim Nisvetu Gasalu, Senadu Dautoviću i Musajbu Kukavici:

 

-          zabrana napuštanja mjesta boravišta;

-          redovno javljanje u nadležnu policijsku upravu jednom sedmično.

 

Ove mjere zabrane će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti  presude, ako optuženim ne bude izrečena kazna zatvora, odnosno najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne, ako optuženim bude izrečena kazna zatvora, osim ukoliko se iste ne ukinu ranije, a pored toga kontrolisat će se svaka dva mjeseca.

 

Optuženima će se odrediti pritvor ukoliko prekrše bilo koju obavezu naređenu ovim rješenjem.

 

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved