Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:42 20.02.2009

Ukinut pritvor u predmetu Nisvet Gasal i drugi i izrečene mjere zabrane

Sud BiH donio je rješenje 19. februara 2009. godine kojim je usvojio prijedlog branilaca optuženih Nisveta Gasala, Musajba Kukavice, Enesa Handžića i Senada Dautovića za ukidanje pritvora optuženima i izrekao mjere zabrane.

Optuženi su dužni predati pasoše, lične karte, vozačke dozvole i bilo koje druge lične isprave izdate na njihovo ime od strane ovlaštenih institucija države Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države, vlade i organa vlasti i sve putne isprave koje posjeduju, koje imaju na raspolaganju i pod svojom kontrolom.

Pored gore navedene mjere, prema optuženima se izriču i sljedeće mjere zabrane:

  1. Optuženima se zabranjuje napuštanje mjesta boravišta, bez prethodnog odobrenja Suda, izuzev ukoliko ga ne napuštaju da bi se pojavili pred Sudom u ovoj krivično pravnoj stvari ili po pozivu Tužilaštva.
  2. Optuženi ne mogu promijeniti boravište bez prethodnog odobrenja Suda.
  3. Optuženima se nalaže javljanje u vremenskom periodu od 08,00 – 22,00  sata, u nadležne policijske stanice, i to za optužene Gasala, Kukavicu i Dautovića Policijska stanica Bugojno, a za optuženog Handžića Policijska stanica Donji Vakuf. Policijske stanice će svakodnevno pismenim putem izvještavati Sud o tome da li su optuženi ispoštovali ovu odluku.
  4. Optuženima se zabranjuje kontaktiranje ili uplitanje na bilo koji način sa osobama koje su svjedoci optužbe u krivičnom postupku koji se vodi protiv njih, odnosno sa osobama čija su imena navedena u optužnici Tužilaštva BiH, kao i sa svim eventualnim budućim svjedocima u ovom krivičnom predmetu. Optuženima se zabranjuje kontaktiranje sa saučesnicima i pomagačima u izvršenju ovog krivičnog djela, kao i međusobno kontaktiranje sa optuženima u ovom krivičnom predmetu.
  5. Optuženima se, također, nalaže da ne razgovaraju o svom predmetu s bilo kim, izuzev sa svojim braniocima.
  6. Optuženima se zabranjuje posjećivanje mjesta gdje borave ili gdje imaju svoje prebivalište osobe koje su navedene kao svjedoci u optužnici Tužilaštva BiH.
  7. Optuženima se zabranjuje prisustvo društvenim okupljanjima, kako javnim tako i privatnim, a posebno posjećivanja svih ugostiteljskih objekata i objekata u kojima se odvijaju društvene aktivnosti na području općina Bugojno i Donji Vakuf. 
  8. Optuženima se zabranjuje obavljanje poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u policijskim i vojnim organima, kao i bilo kojih drugih poslovnih aktivnosti u vezi sa krivičnim postupkom,
  9. Optuženima se dalje nalaže da strogo postupaju u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove obaveze ili kojima se zahtijeva njihovo prisustvo u Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu BiH kada i gdje je to potrebno u svrhu istrage, bez obzira na njihovo pravo na šutnju.

Izrečene mjere zabrane u ovom rješenju mogu trajati dok za to postoji potreba, a najkasnije do pravosnažnosti presude, a kontrola opravdanosti će se vršiti svaka dva mjeseca.

U slučaju da prekrše neku od izrečenih mjera zabrane u ovom rješenju, optuženima se može odrediti pritvor.

Optužnica tereti Nisveta Gasala, Musajba Kukavicu, Enesa Handžića i Senada Dautovića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved