Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:33 23.11.2021

Ukinut pritvor optuženoj Seni Hamzabegović, a određene mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine, u redovnom postupku kontrole mjere pritvora, a na prijedlog odbrane optužene Sene Hamzabegović, donio je 22.11.2021. godine rješenje kojim je usvojen  prijedlog odbrane, te je prema optuženoj Seni Hamzabegović ukinuta mjera pritvora određena rješenjem  Suda od 17.5.2021. godine. Istovremeno su prema optuženoj određene mjere zabrane i to: zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja iz člana 126. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP  BiH).

 

Optuženoj se zabranjuje napuštanje grada Tuzle na čijem području ima prijavljeno prebivalište i adresu na kojoj će boraviti. Optužena ne može napustiti grad Tuzlu bez prethodnog odobrenja Suda izuzev ukoliko ga napušta da bi se pojavila u ovom predmetu po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH. Ukoliko je neophodno i hitno potrebno da napusti mjesto boravišta, optužena se može obratiti Sudu kako bi joj to eventualno bilo odobreno. Optužena ne može promijeniti prebivalište, odnosno boravište bez prethodnog odobrenja Suda. Optuženoj se zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine, a u cilju izvršenja ove zabrane od optužene se privremeno oduzimaju važeće putne isprave i zabranjuje se izdavanje novih putnih isprava, te se zabranjuje korištenje lične karte za prelazak granice Bosne i Hercegovine.

 

Optuženoj se nalaže da strogo postupa u skladu s naredbama i pozivima Suda kao i da bude dostupna Tužilaštvu BiH. Izrečene mjere trajat će dok za njima postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude osim ukoliko iste ne budu izmijenjene ili ranije ukinute. Kontrola neophodnosti daljeg trajanja mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca u skladu s odredbom iz člana 126.b stav 6. ZKP BiH. Optužena je upozorena da joj se može odrediti mjera pritvora ako prekrši obaveze izrečene rješenjem Suda BiH.

 

Optužnica Tužilaštva BiH tereti optuženu Senu Hamzabegović da je počinila krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti iz člana 202. stav 2. tačke b) Krivičnog zakona Bosne  i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1. KZ BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved