Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:16 05.07.2019

Samir Kešmer i Mirsad Menzilović osuđeni na kaznu zatvora od po šest godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 5. jula 2019. godine, donio drugostepenu presudu kojom su optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ.  

 

Optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović oglašeni su krivim što su za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, između Armije BiH i Vojske Republike Srpske, na području grada Sarajeva, kao pripadnici Armije BiH, u maju 1993. godine, postupajući suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, i to odredbe zajedničkog člana 3. i članova 27. i 147. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. godine, upotrebom sile i prijetnjom na život i tijelo, izvršili silovanje, čime su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Sud je optuženim Samiru Kešmeru i Mirsadu Menziloviću izrekao kaznu zatvora od po 6 (šest) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi sa odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, usvaja se imovinskopravni zahtjev oštećenoj, pa se optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović obavezuju da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 30.000,00 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved