Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:56 11.12.2018

Preinačena prvostepena presuda u predmetu Enes Ćurić i dr.

Vijeće za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Enesa Ćurića, Habiba Čopelja, Samira Krese, Ibrahima Demirovića i Mehmeda Kaminića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, donijelo presudu kojom se kao neosnovane odbijaju žalbe branilaca optuženih Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića i Habiba Čopelja, te lično izjavljena žalba optuženog Habiba Čopelja, dok se žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažava, i prvostepena presuda Suda BiH, broj: S1 1 K 017146 15 Kri od 13.10.2017. godine, preinačava u odluci o kazni, tako što se optuženi Enes Ćurić, Ibrahim Demirović i Habib Čopelj za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 30. i 22. istog Zakona, za koje su tom presudom oglašeni krivim, na osnovu navedenih zakonskih odredaba, te odredaba članova 33., 38. stav 1. i 41. stav 1., istog Zakona, osuđuju na kaznu zatvora, i to: optuženi Enes Ćurić na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, optuženi Ibrahim Demirović zv. „Hećim“ na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, te optuženi Habib Čopelj na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

U preostalom dijelu presuda Suda BiH, broj S1 1 K 017146 Kri od 13.10.2017. godine, ostaje neizmijenjena.

                                                                         

Protiv presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i zbog odluke o krivično pravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži, te pobijanu presudu preinači u oslobađajućem dijelu, na način da optužene oglasi krivim i izrekne kazne zatvora u propisanom trajanju, ili da ukine pobijanu presudu u oslobađajućem dijelu te odredi održavanje pretresa. U odnosu na osuđujući dio pobijane presude, prijedlog Tužilaštva je da vijeće Apelacionog odjeljena žalbu uvaži i pobijanu presudu preinači na način da optuženima izrekne kazne zatvora u trajanju dužem od kazne izrečene prvostepenom presudom.

 

Žalbu protiv prvostepene presude izjavio je lično optuženi Habib Čopelj, kao i braniteljica optuženog, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži, pobijanu presudu u osuđujućem dijelu ukine i odredi održavanje pretresa, odnosno da žalbu uvaži, te pobijanu presudu preinači u osuđujućem dijelu, na način da optuženog oslobodi od optužbe.

 

Braniteljica optuženog Enesa Ćurića i branilac optuženog Ibrahima Demirovića izjavili su žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži i donese oslobađajuću presudu u odnosu na njihove branjenike, ili da pobijanu presudu ukine i odredi održavanje pretresa.

 

Odgovore na izjavljenu žalbu Tužilaštva dostavili su optuženi Habib Čopelj, te branioci optuženih, sa prijedlogom da se ista odbije kao neosnovana. Tužilaštvo BiH dostavilo je odgovore na žalbe optuženog Habiba Čopelja, njegove braniteljice, kao i branilaca optuženih, sa prijedlogom da se iste odbiju kao neosnovane.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved