Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:52 07.02.2020

Preinačena presuda u predmetu Ahmet Sejdić

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, dana 27.12.2019. godine, donijelo je presudu kojom je žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine djelimično uvažilo, te prvostepenu presudu broj S1 1 K 020481 16 Kri od 16.7.2019. godine, preinačilo na način da je prema optuženom Ahmetu Sejdiću odbilo optužbu za tačke optuženja od kojih je Tužilaštvo odustalo izmijenjenom optužnicom od 26.2.2019. godine. U preostalom dijelu, žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđena.

 

Ahmet Sejdić je prvostepenom presudom oslobođen od optužbe da je kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba između ARBiH i Vojske RS, naredio, podstrekavao, pomagao, učinio, dozvolio, omogućio, saglasio se ili na drugi način učestvovao u pripremanju, pomaganju i učinjenju protivzakonitog zatvaranja, preseljenja i raseljenja, namjernog nanošenja snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenja) i nečovječnog postupanja prema civilima i ratnim zarobljenicima, te iako je znao ili mogao znati, nije spriječio ili kaznio njemu podređena lica u namjernom nanošenju snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenje) i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima i pljačkanju imovine stanovništva.

 

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 27.12.2019. godine.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved