Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:03 04.12.2017

Predstavnice Odjeljena za podršku svjedocima na godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije

Na VIII godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije učestvovale su predstavnice Odjeljena za podršku svjedocima. Konferencija na temu  “Žrtve između bezbjednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst” je održana 30.11. i 1.12. 2017.godine, gdje su se kroz dva rada predstavila dobra iskustva Suda Bosne i Hercegovine u radu sa svjedocima/oštećenim/žrtvama. Predstavljeni su radovi na sljedeće teme: “Analiza primjene mehanizma podrške žrtvama/svjedocima u BiH” i “Transgeneracijska trauma:značaj istraživanja transgeneracijske traume i efekti istraživanja”, proistekli iz dugogodišnjeg rada sa svjedocima/žrtvama, ali i uloženih napora Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH u izgradnju funkcionalnijeg sistema podrške svjedocima/žrtvama/oštećenima u BiH.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved