Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:24 25.06.2021

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Zlatko Šendula

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je, dana 10.6.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Zlatko Šendula od 26.5.2021. godine, kojom je odbijena žalba branioca osuđenog Zlatka Šendule kao neosnovana, te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K 019895 18 K od 2.3.2021.godine.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K 019895 18 K od 2.3.2021. godine, na osnovu člana 400. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), u vezi sa članom 63. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), osuđenom Zlatku Šenduli je opozvana uslovna osuda izrečena pravosnažnom presudom Suda BiH broj: S1 2 K 019895 18 K od 23.5.2018. godine, te određeno da se utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine ima izvršiti. Na osnovu člana 110. KZ BiH, u vezi sa članom 60. KZ BiH, osuđeni Zlatko Šendula je obavezan da vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 24.126,00 KM, u roku od šest (6) mjeseci od dana pravosnažnosti presude.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved