Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:54 05.08.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Minet Akeljić i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Mineta Akeljića, Šabana Haskića, Senada Bilala zv. Zaim, Hazima Patkovića i Šemsudina Đelilovića donijelo presudu kojom je žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i žalbe branioca optuženog Mineta Akeljića i optuženog lično, branioca optuženog Šabana Haskića, branioca optuženog Senada Bilala, kao i branioca optuženog Hazima Patkovića odbilo kao neosnovane, te presudu Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 017182 16 Kri, od 2.10.2018. godine potvrdilo.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, broj S1 1 K 017182 16 Kri, od 2.10.2018. godine, optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Senad Bilal i Hazim Patković oglašeni su krivim što su radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke te presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u pojedinim tačkama i u vezi sa članom 22. istog Zakona. Slijedom toga su na osnovu odredaba člana 38. i 41. KZ SFRJ, osuđeni, i to: optuženi Minet Akeljić i Šaban Haskić na kazne zatvora u trajanju od po 7 (sedam) godina; optuženi Senad Bilal na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, te optuženi Hazim Patković na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Istom presudom, primjenom odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

 

Nasuprot navedenom, optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Hazim Patković, Senad Bilal i Šemsudin Đelilović, na osnovu odredbe člana 284. tačka c), a u odnosu na Šemsudina Đelilovića i tačka a) ZKP BiH, oslobođeni su od optužbe da bi radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. i 29. istog Zakona.

 

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi su oslobođeni dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka i sudskog paušala, a na osnovu odredbe člana 189. stav 1. ZKP BiH.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i to zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Senad Bilal, Hazim Patković i Šemsudin Đelilović oglase krivim i za tačke 1.1, 1.4, 2.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 i 6.2 optužnice, te da im se izrekne stroža kazna, odnosno da se Šemsudinu Đeliloviću izrekne kazna zatvora u skladu sa zakonom, ili pak da se pobijana presuda u oslobađajućem dijelu ukine i odredi održavanje pretresa.

 

 

Branilac optuženog Mineta Akeljića – advokat Irsan Kukić je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. tačka h), i), j), k) i stav 2. ZKP BiH, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o kazni, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja pobijanu presudu preinači i optuženog Mineta Akeljića oslobodi od optužbe ili da mu izrekne blažu kaznu ili pak da se presuda ukine i odredi održavanje pretresa. Iz istih žalbenih osnova, te sa istim prijedlogom, žalbu je izjavio i optuženi Minet Akeljić lično.

 

Branilac optuženog Šabana Haskića – advokat Bekir Ferizović je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optužba odbije ili da se pobijana presuda preinači i optuženi Šaban Haskić oslobodi od optužbe ili pak da se pobijana presuda ukine i odredi održavanje pretresa.

 

Branilac optuženog Senada Bilala, advokat Dževad Kadribašić, izjavio je žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. tačka k) i d) ZKP BiH, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i povrede krivičnog zakona, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i odredi održavanje pretresa ili da se ista preinači i optuženi Senad Bilal oslobodi od optužbe.

 

Branilac optuženog Hazima Patkovića, advokat Fadil Abaz, izjavio je žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se žalba uvaži i pobijana presuda preinači na način da se optuženi oslobodi po svim tačkama ili da se presuda ukine i održi pretres.

 

 

Odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci svih optuženih, kao i optuženi Šaban Haskić lično, saglasno predlažući da se ona odbije kao neosnovana.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 6.6.2019. godine, tužilac, kao i branioci optuženih su ukratko iznijeli žalbene razloge, u suštini ostajući kod pismeno podnesenih žalbenih razloga i prijedloga, s čim su se u potpunosti saglasili i optuženi. Također, odbrane su ostale pri pismeno podnesenim odgovorima na žalbu tužioca.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved