Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:24 16.08.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Milomir Davidović

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u predmetu Milomir Davidović donijelo presudu kojom su žalba branioca optuženog Milomira Davidovića i žalba optuženog Milomira Davidovića, izjavljena lično, odbijene kao neosnovane i presuda Suda BiH od 27.02.2019. godine potvrđena.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 27.02.2019. godine, optuženi Milomir Davidović oglašen je krivim da je radnjama opisanim u tački I izreke presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina. Istom presudom optuženi je oslobođen optužbe za radnje opisane u tački I oslobađajućeg dijela izreke presude, kojima bi počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene pa je optuženi Milomir Davidović obavezan da oštećenoj na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 10.000,00 KM, i to na ime pretrpljenog straha, pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, zbog povrede slobode, dostojanstva, morala i prava ličnosti iznos od 6.000,00 KM, i na ime duševnih bolova zbog umanjenja opće životne sposobnosti iznos od 4.000,00 KM, sve sa zakonskom zateznom kamatom na ove iznose od dana presuđenja, u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja. Oštećena je sa zahtjevom preko dosuđenog iznosa nematerijalne štete upućena na parnični postupak.

Optuženi Milomir Davidović je u odnosu na osuđujući dio presude u smislu člana 188. stav 1. ZKP BiH obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka čiju će visinu Sud odrediti posebnim rješenjem nakon što pribavi potrebne podatke, dok je u odnosu na oslobađajući dio presude optuženi u skladu sa članom 189. stav 1. ZKP BiH oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Protiv navedene presude žalbu je podnio branilac optuženog i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 297. ZKP BiH), povrede krivičnog zakona (član 298. ZKP BiH), pogrešno i nepotpuno utvrđenog stanja (član 299. ZKP BiH) i odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu (član 300. ZKP BiH), sa prijedlogom da Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine prvostepenu presudu ukine i održi ponovni pretres.

 

Žalbu je podnio i optuženi Davidović lično, osporavajući presudu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja (član 299. ZKP BiH) i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu (član 300. ZKP BiH).

 

Tužilac je dostavio odgovore na žalbu ističući da su obje izjavljene žalbe neosnovane, te predložio vijeću Apelacionog odjeljenja da žalbe odbije kao neosnovane i da potvrdi prvostepenu presudu.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je javnu sjednicu u predmetu održalo 09.07.2019. godine, na kojoj su branilac optuženog, optuženi, kao i Tužilaštvo, u cijelosti ostali kod navoda iz pismeno podnesenih žalbi i odgovora na žalbu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved