Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:28 09.01.2017

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Mensur Memić i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 29. decembra 2016. godine drugostepenu presudu od 07. novembra 2016. godine kojom su žalbe branilaca optuženih Mensura Memića, Nedžada Hodžića i Nihada Bojadžića odbijene kao neosnovane, te je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 01.septembra 2015. godine u osuđujućem dijelu potvrđena. 

 

U preostalom, nepobijanom dijelu, prvostepena presuda je ostala neizmjenjena.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine 01.septembra 2015. godine optuženi Mensur Memić i Nedžad Hodžić oglašeni su krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sam članom 22. istog zakona, a optuženi Nihad Bojadžić oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ. S tim u vezi Sud je optuženog Mensura Memića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, optuženog Nedžada Hodžića na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, a optuženom Nihadu Bojadžiću utvrdio za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ, kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, a za krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ, kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, te ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15  (petnaest) godina.

 

  • Istom presudom, optuženi Dževad Salčin, Senad Hakalović i Nedžad Hodžić oslobođeni su od optužbe da su radnjama opisanim u izreci oslobađajućeg dijela pobijane presude počinili i to: Dževad Salčin krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, a u vezi sa članom 180. stav 1., članom 29. i članom 53. stav 1. istog zakona, Senad Hakalović krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog zakona, te Nedžad Hodžić krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a) i c) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1., 29. i 53. stav 1. istog zakona.

 

Rješenjem Suda BiH od 17.marta 2016. godine, pobijana presuda je postala pravosnažna u oslobađajućem dijelu u odnosu na lica Senad Hakalović  i Dževad Salčin sa danom 08.februara 2016.godine, obzirom da Tužilaštvo nije izjavilo žalbu protiv prvostepene presude.

 

Protiv navedene presude u osuđujućem dijelu žalbe su blagovremeno izjavili branioci optuženih Mensura Memića, Nedžada Hodžića i Nihada Bojadžića.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je dana 07.11.2016. godine održalo sjednicu na kojoj su branioci optuženih ukratko izložili razloge žalbi, ističući da u cijelosti ostaju kod svih žalbenih razloga i prijedloga. Tužilac je takođe na sjednici vijeća ukratko izložio odgovore na žalbe, ističući da ostaju kod svih pismeno iznesenih razloga i prijedloga, dodajući u usmenom izlaganju da se i žalba branioca optuženog Mensura Memića odbije kao neosnovana, nakon čega su se i odbrane svih optuženih ukratko osvrnuli na iznesene navode tužioca.

Vijeće Apelacionog odjeljenja je ispitalo pobijanu presudu u okviru žalbenih prigovora, te je donijelo gore navedenu odluku.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved