Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:41 26.05.2016

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Aleksandar Cvetković

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 04. maja 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 03. marta 2016. godine u predmetu Aleksandar Cvetković kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva i potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S 1 1 K 0013789 13 Kri od 02. jula 2015.godine.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine S 1 1 K 0013789 13 Kri od 02. jula 2015.godine optuženi Aleksandar Cvetković oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. istog zakona.

 

Protiv prvostepene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,  sa prijedlogom da Apelaciono vijeće uvaži žalbu kao osnovanu, pobijanu presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Branioci optuženog Aleksandra Cvetkovića su dostavili odgovore na žalbu sa prijedlogom da se žalba u cjelosti odbije kao neosnovana i prvostepena presuda potvrdi.

 

Apelaciono vijeće je dana, 03. marta 2016. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su Tužilaštvo BiH i branioci optuženog ostali u cjelosti kod navoda iz pismeno podnesenih žalbenih prigovora odnosno odgovora na žalbu.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved