Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:38 01.06.2017

Potvrđena prvostepena presuda u osuđujućem dijelu, ukinuta u oslobađajućem i određen pretres u predmetu Mato Baotić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 19. maja 2017. godine drugostepenu presudu od 14. aprila 2017. godine kojom su odbijene u cjelosti, kao neosnovane, žalbe braniteljice optuženog Mate Baotića i optuženog lično izjavljene na osuđujući dio  presude Suda BiH od 09.decembra 2016. godine, kao i žalba Tužilaštva BiH izjavljena na tačku 5. oslobađajućeg dijela iste  presude i odluku o kazni, te prvostepena presuda u tom dijelu potvrđena. Žalba Tužilaštva je uvažena u odnosu na tačke 1, 2, 3 i 4 oslobađajućeg dijela prvostepene presude, te je presuda u tom dijelu ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 09.decembra 2016. godine optuženi Mato Baotić oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u tačkama 1, 2, 3, 4a), 4b) i 4c) osuđujućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ i istovremeno ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina. Istom presudom na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BIH, optuženi Mato Baotić, oslobođen je optužbe da je radnjama navedenim u tačkama 1., 2., 3. i 5. oslobađajućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22.KZ SFRJ, odnosno radnjama u tački 4. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ.

 

Tužilaštvo BiH je žalbu izjavilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivično-pravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu i ukine prvostepenu presudu u oslobađajućem dijelu,  te odredi održavanje glavnog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Optuženi Mato Baotić je podnio žalbu na prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivično-pravnoj sankciji i odluke o imovinsko-pravnom zahtjevu.

 

Braniteljica optuženog je na istu presudu podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivično-pravnoj sankciji, odluke o troškovima postupka i odluke o imovinsko-pravnom zahtjevu, sa prijedlogom da Sud žalbu uvaži, pobijanu presudu potvrdi u oslobađajućem dijelu, a ukine u osuđujućem dijelu i odredi održavanje pretresa. 

 

Odgovor na žalbe braniteljice optuženog i optuženog lično dostavilo je Tužilaštvo BiH, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH navedene žalbe odbije kao neosnovane.

 

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu  13. aprila 2017. godine, na kojoj su Tužilaštvo i odbrana istakli da u cjelosti ostaju kod u žalbi datih razloga i prijedloga.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih razloga i navoda,  Apelaciono vijeće donijelo je navedenu odluku.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved