Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:27 08.02.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Zijad Srabović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2019. godine optužnicu koja optužene: Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Senaida Ćosića, Abida Arapčića, Pašagu Čajića, Mirsada Žilića i Samira Džambića tereti da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

 

U optužnici se navodi da su optuženi za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Teritorijalne odbrane BiH, kasnije Armije BiH na području općine Lukavac, u periodu od juna do polovine oktobra 1992. godine postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pritom kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i člana 4. Dopunskog protokola II koja zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, nasilje nad životom, zdravljem ili mentalnim blagostanjem ljudi, a naročito sve vrste ubistva. Zijad Srabović optužen je da je u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost Štaba TO Lukavac počinio i nije sprječavao nečovječna postupanja, mučenja, ubistva te nezakonita zatvaranje civila, te kao odgovorna osoba po dužnosti koju je obavljao propustio da poduzme nužne i razumne mjere da takva postupanja spriječi. Refik Morankić optužen je da je u svojstvu pripadnika Štaba TO Lukavac i komandanta vojne jedinice zvana „Fikina jedinica i HVO Modrac“, te komandant zatvora u objektu „Klaonica“ naredio protivzakonita zatvaranja civila, počinio i omogućio mučenja i nečovječna postupanja, te kao nadređena i odgovorna osoba po funkcijama koje je obavljao propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi mučenja, ubistva, nečovječna postupanja prema zatvorenim civilima. Ahmet Bajrić optužen je da je u svojstvu vojnog policajca Štaba TO Lukavac, a zatim pripadnik vojne jedinice zvane „Fikina jedinica i HVO Modrac“ učestvovao u nečovječnom postupanju, mučenju i ubistvu civila. Optuženi Senaid Ćosić i Abid Arapčić terete se da su u svojstvu pripadnika vojne jedinice zvane „Fikina jedinica i HVO Modrac“ počinili i omogućavali mučenje, ubistva, nečovječna postupanja prema zatvorenim civilima. Optuženi Pašaga Čajić, Samir Džambić i Mirsad Žilić terete se da su u svojstvu vojnih policajaca Štaba TO Lukavac učestvovali u mučenju civila.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved