Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:58 15.07.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Rade Macura

Sud Bosne i Hercegovine je 7. 7. 2021. godine potvrdio optužnicu u predmetu Rade Macura koja optuženog Radeta Macuru tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 180. stav 2. istog Zakona.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Rade Macura za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao pripadnik Vojske Republike Srpske u svojstvu komandira I čete II bataljona I lake gradiške brigade, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i to odredbe člana 3. stav 1. tačka a) IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. 8. 1949. godine, kao i člana 146. u vezi s članom 147. iste Konvencije, člana 87. stav 3. Prvog dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. 8. 1949. i člana 4. stav 1. i 2. a) Drugog dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. 8. 1949. godine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved