Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:22 05.02.2019

Potvrđena optužnica u predmetu Ćamil Ramić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2019. godine optužnicu koja optužene u predmetu Ćamil Ramić i drugi tereti da su:

  • Ćamil Ramić radnjama opisanim u tačkama 1. i 2. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH),
  • Mehmedalija Topalović, radnjama opisanim u tačkama 3. i 4. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. KZ BiH,
  • Himzo Selimović, radnjama opisanim u tačkama 6., 7., 8. i 9. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Radnjama opisanim u tačkama 5., 10., 11. i 15. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1., a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH,
  • Ramiz Mićivoda radnjama opisanim u tačkama 10., 11. i 12. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. KZ BiH,
  • Mustafa Stovrag radnjama opisanim u tačkama 13. da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. KZ BiH. Radnjama opisanim u tačkama 14. i 15. počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da su optuženi:

  • Ćamil Ramić u svojstvu načelnika bezbjednosti Opštinkog štaba TO Višegrad od juna 1992. godine do kraja oktobra 1992. godine i od kraja oktobra 1992. godine do februara 1993. godine u svojstvu pomoćnika komadanta za bezbjednost 1. višegradske brigade Armije BiH,
  • Mehmedalija Topalović u svojstvu pripadnika Armije BiH,
  • Himzo Selimović u svojstvu pripadnika organa bezbjednosti IBOG-a do kraja januara 1993. godine do aprila 1993. godine i pomoćnika komadanta za bezbjednost IBOG-a od aprila 1993. godine do kraja oktobra 1994. godine,
  • Ramiz Mićivoda u svojstvu zamjenika komandira čete Vojne policije IBOG-a i
  • Mustafa Stovrag u svojstvu pripadnika MUP RBiH, SJB Goražde,

 

za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Republike Srpske (VRS), na području općine Rudo, Višegrad, Goražde i Foča, u vremenskom periodu od oktobra 1992. godine do novembra 1995. godine u svojstvu pripadnika Armije BiH, a Mustafa Stovrag u svojstvu pripadnika MUP R BiH, Stanica javne bezbjednosti (SJB) Goražde, prilikom sprovođenja ratnih zarobljenika Vojske Republike Srpske od mjesta Strmica do Brodara, općina Višegrad, u improvizovanom vojnom zatvoru Armije BiH u Kaošticima, Međeđa, općina Višegrad koji se nalazio u kući Nedžiba Hurema i u prostorijama Vojno istražnog zatvora Istočno bosanske operativne grupe (IBOG) Armije BiH, koji se nalazio u zgradi bivšeg ZOIL-a u Goraždu, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) III Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine i člana 86. i 87. Dopunskog protokola I, oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved