Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:38 05.07.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Boris Bošnjak i dr.

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je, dana 23.4.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Boris Bošnjak i dr. od 19.2.2021. godine, kojom su žalbe branilaca optuženih Borisa Bošnjaka, Miodraga Grubačića i Ilije Đajića, kao i optuženog Miodraga Grubačića lično, djelimično uvažene, pa je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.9.2020. godine, preinačena u dijelu odluke o kazni, na način da se optuženi Boris Bošnjak, Miodrag Grubačić i Ilija Đajić, za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, osuđuju na kazne zatvora, i to: optuženi Boris Bošnjak na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, optuženi Miodrag Grubačić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te optuženi Ilija Đajić na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

 

Žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i žalbe branilaca optuženih Borisa Bošnjaka, Miodraga Grubačića i Ilije Đajića, kao i optuženog Miodraga Grubačića lično, u preostalom dijelu, odbijene se kao neosnovane, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30.9.2020. godine, u preostalom dijelu potvrđena.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved