Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:22 09.10.2017

Oslobađajuća presuda u predmetu Naser Orić i dr.

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Naser Orić i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 09. oktobra 2017. godine izreklo presudu prema kojoj su optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbe za krivično djelo ratni zločini protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Optuženi se oslobađaju optužbe da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Republike  Bosne i Hercegovine, kao pripadnici oružanih snaga TO Srebrenice Armije R BiH, i to Naser Orić kao komadant Štaba Teritorijalne odbrane Srebrenica i komadant Štaba oružanih snaga TO subregije Srebrenica i Sabahudin Muhić zvani „Mrčo“ kao pripadnik oružanih snaga TO Srebrenice, u vremenskom periodu od maja do decembra 1992. godine, na području općina Srebrenica i Bratunac  postupali suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3.stav.1, tačka a) i c) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949.godine.

 

Optuženi se, u skladu sa odredbom člana 189. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađaju naknade troškova postupka, tako da isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved