Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:10 16.02.2018

Oslobađajuća presuda u predmetu Goran Sarić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Gorana Sarića, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je presudu kojom je optuženi Goran Sarić oslobođen optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH.

 

Optuženi se na osnovu odredbe člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku  BiH oslobađa optužbe da je na dužnosti komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS i člana Štaba komande policijskih snaga Ministarstva policije RS-a u periodu od 10.07. do 19.07.1995. godine, u toku kojeg perioda su VRS i MUP RS, preduzimali širok i sistematičan napad protiv civilnog bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN-a Srebrenica, znajući za namjeru učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, među kojima su bili Radovan Karadžić, predsjednik Republike Srpske i glavnokomandujući VRS-a, Ratko Mladić, komandant Glavnog štaba VRS-a, Ljubiša Beara, načelnik Uprave za bezbjednost i obavještajne poslove Glavnog štaba VRS-a, Vujadin Popović, načelnik za bezbjednost Drinskog korpusa VRS-a, Drago Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost Zvorničke brigade, te drugi pripadnici vojnog i civilnog vrha RS da djelimično istrijebe grupu bošnjačkog naroda Istočne Bosne, nanošenjem teških fizičkih i duševnih povreda, prisilnim premještanjem stanovništva, odvajanjem muškaraca od njihovih porodica, zarobljavanjem i pogubljenjima muškaraca Bošnjaka na širem području općina Bratunac, Srebrenica i Zvornik a što je za posljedicu imalo 40.000 prisilno premještenog bošnjačkog stanovništva i više od 8.000 po kratkom postupku pogubljenih dječaka i muškaraca Bošnjaka, svjesno im pružio pomoć.

 

Na osnovu odredbe iz člana 188. stav 4. i člana 189. stav 1. ZKP BiH, optuženi se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. i 3. ZKP BiH, oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevima, upućuju na parnicu.

 

Optuženom Goranu Sariću ukida se mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH određena rješenjem Suda od 17.09.2013. godine i dr.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved