Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:39 11.06.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Senad Džananović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je donio, a predsjednik vijeća dana 11.6.2021. godine javno objavio, prvostepenu presudu u predmetu Senad Džananović i dr. kojom su optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo oglašeni krivim da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22, 23, 24. i 30. stav 1. KZ SFRJ. Sud je optuženom Senadu Džananoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, a optuženom Edinu Gadži kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Vojske RS, od sredine aprila 1992. do avgusta 1992. godine, na području Alipašinog Polja, općina Novi Grad, Sarajevo, kao pripadnici Štaba TO „Stela“ i Specijalnih jedinica Armije RBiH, zajedno sa nadređenim Jusufom Prazinom zv. „Juka“, komadantom Specijalnih jedinica Armije RBiH, i Samirom Kahvedžićem zv. „Kruško“, komadantom Štaba TO „Stela“ (oba preminuli), kršeći odredbe člana 3, 27, 31, 42, 43, 44, 51, 78, 81, 85 i 147. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine i člana 4, 5, 7, 8, 13, 14. i 17. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Dopunski protokol II), svjesno i voljno učestvovali u nezakonitom zatvaranju civila srpske nacionalnosti koji su nezakonito lišeni slobode na području grada Sarajeva, te odvođeni u prostorije Štaba TO „Stela“ na Alipašinom Polju (bivši kafe „Borsalino“, u ul. Trg ZAVNOBIH-a br. 23 i prostorije MZ „Mladost“) i zatvarani u zatočeničke objekte koji su se nalazili u podrumima stambene zgrade na Alipašinom Polju, „B“ faza, te mesnice „Pešter“ i drugim prostorijama iste stambene zgrade, gdje su bili podvrgnuti ubistvima, silovanjima, mučenju, nečovječnom postupanju, odvođenju na prinudni rad, tokom kojeg su bili izloženi smrtnoj opasnosti i podvrgnuti različitim oblicima fizičkog i psihičkog zlostavljanja od strane optuženih i drugih pripadnika štaba „TO Stela“, kao i trećih lica.

 

Optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članovima 26, 29, 30, 31. i 180. stav 1. istog Zakona, a optuženi Senad Džananović i u vezi sa članom 180. stav 2.  

 

Sud je odbio optužbu da je optuženi Senad Džananović počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved