Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:37 16.08.2021

Objavljena prvostepena presuda u predmetu Rade Garić

Sud Bosne i Hercegovine je donio i dana 16.8.2021. godine javno objavio prvostepenu presudu u predmetu protiv optuženog Radeta Garića kojom je optuženi Rade Garić oglašen krivim da je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), i) i k), sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Radetu Gariću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

 

Optuženi Rade Garić je oglašen krivim što je u periodu od početka aprila do kraja 1992. godine, u opštini Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada srpskog Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Vlasenica, paravojnih formacija, Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i dijelova Jugoslovenske narodne armije i to Novosadskog korpusa JNA, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva opštine Vlasenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva opštine Vlasenica na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima, zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, prisilnim nestancima osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

 

Optuženi Rade Garić je oglašen krivim i što je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 6.7. do kraja augusta mjeseca 1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN Srebrenica, Rade Garić u svojstvu komandira interventnog voda u sastavu Vlaseničke brigade znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, u okviru kojeg je izvršen progon i djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo, do 40.000 civila Bošnjaka uklonjeno iz zaštićene zone UN Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva preduzimanjem inkriminisanih radnji okvalifikovanih kao druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, u vezi sa tačkom k) istog Zakona, a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Istom presudom optuženi Rade Garić oslobođen je optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, čime bi počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama g) i i) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved