Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:18 29.01.2015

Musajb Kukavica osuđen na 4 godina zatvora

Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 23. januara 2015. godine otpremilo je trećestepenu presudu od 28. novembra 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Musajba Kukavice, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 003485 12 Kžk od 18.decembra 2013. godine potvrđena.

Drugostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH), broj: S1 1 K 003485 12 Kžk od 18. decembra 2013. godine, optuženi Musajb Kukavica je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – nečovječno postupanje iz člana 144. u vezi sa članovima 22. i 24. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) (tačka 12. izreke presude) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – mučenje, nečinjenjem, iz člana 144. u vezi sa članovima 22. i 30. stav 2. KZ SFRJ (tačka 13. izreke presude), te je navedenom presudom osuđen na kaznu zatvora od 4 (četiri) godine.

 

U skladu sa članom 50. KZ SFRJ optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

 

Istom presudom, a na osnovu člana 188. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), optuženi je u cjelosti oslobođen obaveze naknade troškova krivičnog postupka, tako da isti padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

 

Navedenom presudom, optuženi Musajb Kukavica je na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BiH oslobođen od optužbe da je u odnosu na zatvorene civilne osobe u logoru počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) - mučenje  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u odnosu na ratne zarobljenike zatvorene u logoru da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) KZ BiH, i to u pogledu mučenja u BH banci, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH.

 

Protiv ove presude žalbu je izjavio branilac optuženog Musajba Kukavice zbog: pogrešne primjene materijalnog prava, povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, shodno odredbi člana 310. ZKP BiH, žalbu uvaži, presudu ukine i oslobodi optuženog Musajba Kukavicu.

Odgovor na žalbu je dostavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa prijedlogom da trećestepeno vijeće žalbu optuženog Musajba Kukavice protiv presude Suda BiH, broj: S1 1 K003485 12 Kžk od 18.12.2013. godine, odbije kao neosnovanu.

 

Trećestepeno vijeće je održalo sjednicu 28. novembra 2014. godine, u skladu sa odredbama člana 304. ZKP BiH, na kojoj su stranke i branilac ostali kod pismeno iznijetih stavova.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved