Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:50 17.11.2016

Mićo Jovičić osuđen na 5 godina zatvora

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće  Odjela I za ratne zločine Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. novembra 2016. godine, javno objavilo presudu kojom je optuženi Mićo Jovičić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.

 

Optuženi Mićo Jovičić je oglašen krivim što je, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, koji je trajao u periodu od juna 1992. godine do decembra 1995. godine, na području opština Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Bosne i Hercegovine, kao pripadnici Vojske Republike Srpske i to; L.D. kao komadant 2. Podrinjske lake pješadijske brigade – Višegrad (2.PLPB-Višegrad), B.I. kao komandir Interventne čete iste Brigade, a O.P., N.P., D.Š., O.K., P.I., R.R., V.R. i Mićo Jovičić, kao pripadnici Interventne čete ili pripadnici I.čete I. Bataljona, 2. Podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, postupali suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.godine.

 

Na osnovu odredbe člana 188. stav 4., optuženi je oslobođen dužnosti da nadoknadi troškove krivičnog postupka.       

 

Sud je takođe donio rješenje o produženju mjera zabrane i to zabrane putovanja, uz privremeno oduzimanje važećih putnih isprava, zabranu izdavanja novih i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice. Navedene mjere će trajati dok za njima postoji potreba, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, a ukoliko prekrši obaveze izrečene ovim rješenjem, optuženom se može odrediti mjera pritvora.

 

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved