Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:24 09.12.2016

Mato Baotić osuđen na 10 godina zatvora

Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je presudu kojom je optuženi Mato Baotić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Optuženi Mato Baotić je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), u periodu od početka maja 1992. godine do kraja septembra 1993. godine, u svojstvu komandira II Odjeljenja Vojne policije 106. brigade HVO-a, na području opštine Orašje, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i Dopunskog protokola II iz 1977. godine, tako što je sam ili zajedno sa drugim, njemu poznatim pripadnicima HVO-a učestvovao u silovanjima, mučenju i nečovječnom postupanju.

 

Na osnovu člana 50. stav 1. KZ SFRJ, vrijeme koje je optuženi Baotić Mato proveo u pritvoru, u periodu će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora.

 

Na osnovu odredbe člana 188. stav 1. ZKP BiH optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će Sud donijeti posebno rješenje, nakon što prikupi sve potrebne informacije.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi sa odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima:

djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene M.T.B. pa je optuženi obavezan da oštećenoj na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 20.000,00 KM;

djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene “S4”, pa je optuženi obavezan da oštećenoj “S4”, na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 15.000,00 KM,

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi sa odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, u potpunosti je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene “S5”, pa je optuženi obavezan da oštećenoj “S5”, na ime naknade nematerijalne štete, isplati ukupan iznos od 25.000,00 KM,

sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od 07.06.2016. godine, a sve u roku od 90 (devedeset) dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

Istom presudom optuženi Mato Baotić je oslobođen optužbe da je  radnjama u tačkama 1., 2., 3. i 5. oslobađajućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno radnjama u tački 4. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ.

 

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi je oslobođen dužnosti naknade troškova, te isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved