Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:51 11.10.2012

Javna sjednica pred Apelacionim vijećem u predmetu Nisvet Gasal i dr.

Javna sjednica pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Nisvet Gasal i dr., zakazana je za 12. oktobar 2012. godine, u 13:00 sati, u sudnici 4.


Pretresno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je 22. novembra 2011. godine prvostepenu presudu kojom su optuženi Nisvet Gasal i Senad Dautović oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od šest odnosno trinaest godina. Istom presudom optuženi Musajb Kukavica oslobođen je krivice po svim tačkama optužnice. 

 

Tužilaštvo je teretilo optužene za zločine počinjene u okviru sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata po izbijanju sukoba u Bugojnu u julu 1993. godine. Senad Dautović je osuđen zbog učešća u dva odvojena udružena zločinačka poduhvata zajedno sa ostalim članovima Ratnog predsjedništva opštine Bugojno na čijem čelu je bio Dževad Mlačo.  Prvi plan je bio da se pronađu i likvidiraju zatočena lica hrvatske nacionalnosti koja su smatrana ekstremistima odgovornim za zločine koji su jednim dijelom smatrani kao zaslužni za izbijanje sukoba. Drugi udruženi zločinački poduhvat koji je ovdje utvrđen bio je plan uzimanja krvi od zatočenika hrvatske nacionalnosti, čime je počinjeno krivično djelo nečovječnog postupanja. Pored toga, za krivična djela počinjena u zatočeničkim objektima koji su bili pod kontrolom Senada Dautovića kao načelnika Stanice javne bezbjednosti Bugojno, Dautović je osuđen za nečovječno postupanje zbog uslova koji su vladali u ovim objektima, kao i za nezakonite radnje njegovih podređenih u skladu sa doktrinom komandne odgovornosti.

 

Nisvet Gasal je osuđen za nečovječno postupanje u ulozi upravnika logora na stadionu NK Iskra. Utvrđeno je da je Gasal odgovoran za pomaganje u izvršenju naredbi vojnih organa da se zatvorenici sa stadiona koriste za prinudni rad na prvim linijama fronta. Pored toga, utvrđena je njegova odgovornost u skladu sa doktrinom o komandnoj odgovornosti za nezakonite radnje, odnosno premlaćivanja počinjena od strane njegovih podređenih za vrijeme dok je on bio upravnik logora.

 

Musajb Kukavica, koji je bio komandir obezbjeđenja logora na stadionu NK Iskra, oslobođen je svih optužbi jer nije bilo dokaza da je on ikad učestvovao u premlaćivanjima. Na osnovu izvedenih dokaza jasno je da je njegova funkcija prije svega bila administrativne prirode i da on sam nije imao ovlasti za kažnjavanje počinilaca. On je imao zakonsku obavezu da prijavi nezakonita postupanja o kojima je imao saznanja, što je on i činio.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved