Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:24 17.12.2013

Izricanje drugostepene presude u predmetu Nisvet Gasal i dr.

Izricanje drugostepene presude pred vijećem Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH u predmetu Nisvet Gasal i drugi zakazano je za 18. decembar 2013. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 6.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 07. decembra 2012. godine rješenje u predmetu Nisvet Gasal i drugi kojim se žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažava, a žalba branioca optuženog Senada Dautovića uvažava u cjelosti. Povodom žalbe branioca optuženog Senada Dautovića i u odnosu na optuženog Nisveta Gasala presuda Suda od 22. novembra 2011. godine se ukida i određuje se održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda, osim u tački 6. izreke  u odnosu na optužene  Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu, te u tačkama 13. i 14b) izreke prema optuženom Senadu Dautoviću, u kojim djelovima se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda od 22. novembra 2012. godine optuženi Senad Dautović i Nisvet Gasal oglašeni su krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te je optuženom Senadu Dautoviću izrečena kazna zatvora u trajanju od 13 godina, a optuženom Nisvetu Gasalu kazna zatvora u trajanju od 6 godina. Istom presudom na osnovu odredbe člana 284. stav 1. ZKP BiH optuženi Musajb Kukavica, Senad Dautović i Nisvet Gasal oslobođeni su optužbe, i to: optuženi Musajb Kukavica da je radnjama opisanim u tački 6. izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH, radnjama opisanim u tački 15 a) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) i  f), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH, te radnjama opisanim u tački 15 b) izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2., i članom 29. KZ BiH, a u pogledu mučenja u zgradi BH banke u vezi sa članom 180. stav 1 i članom 31. KZ BiH, optuženi Nisvet Gasal da je radnjama opisanim u tački 6. izreke prvostepene presude počinio krivično djelo iz člana 173. stav 1. tačka c) i e), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH i optuženi Senad Dautović da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostepene presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), c), e) i f), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. stav 1. tačke a) i b) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved