Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:39 23.07.2019

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Zhang Jiaofen i dr.

Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optužene Zhang Jiaofen i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 22. jula 2019. godine, donio je prvostepenu presudu kojom se optužena Zhang Jiaofen i pravno lice „Zhang“ d.o.o. Sarajevo, oslobođaju optužbi da su radnjama opisanim u tačkama 1. i 2. izreke presude počinili: optužena Zhang Jiaofen, produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 54. KZ BiH, a pravno lice „Zhang“ d.o.o. Sarajevo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. KZ BiH, u vezi sa članom 124. stav a) i c) Krivičnog zakona BiH.

 

Optužena Zhang Jiaofen oslobođena je optužbi da je, u periodu od septembra 2010. godine do decembra 2015. godine, davanjem lažnih, odnosno umanjenih podatka o stečenim oporezivim prihodima, budžet Bosne i Hercegovine oštetila za ukupni iznos od 982.529,57 KM, a da je pravno lice „Zhang“ d.o.o. Sarajevo raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom korišću, ostvarenom kroz vršenje produženog krivičnog djela porezne utaje ili prevare, a u periodu od 13.9.2010. do 20.12.2015. godine, u ukupnom iznosu od 982.529,57 KM, a koju je u ime i za račun pravnog lica „Zhang“ d.o.o. Sarajevo ostvarila optužena Zhang Jiaofen na način pobliže opisan u tački 1. izreke presude.

 

Na osnovu člana 285. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), optužena Zhang Jiaofen oglašena je krivom da je počinila krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. Krivičnog zakona BiH.

 

Optužena Zhang Jiaofen oglašena je krivom da je zajedno sa I. N., I. DŽ., I. A. i T. N. tokom 2014. i 2015. godine, nakon što je Zhang Jiaofen kao vlasnik i odgovorna osoba u pravnom licu „Zhang“ d.o.o. Sarajevo, poslovanjem u pravnom licu na nezakonit način, nabavkom roba u tzv. „kupovini i prodaji na crno“, te „prodajom robe na crno“, a sve u namjeri da prikrije realno ostvareno poslovanje, stekla visoku protupravnu imovinsku korist, te s ciljem da nezakonito zarađeni novac na nezakonit način iznese iz Bosne i Hercegovine, iz razloga da se razmjere poslovanja ne bi mogle otkriti. Zhang Jiaofen stupila je u kontakt sa I. N. za kojeg je imala saznanje da za potrebe većeg broja kineskih trgovaca s područja „Tržnice Arizona“ fizički iznosi novac iz BiH, tako što ga prenosi na područje Republike Hrvatske, a potom preuzeti novac uplaćuje na račune svojih srodnika I. DŽ., I. A. i T. N., koji su prethodno zajedno sa I. N. u poslovnici Zagrebačke banke u Županji, kod službenice Anite Vajš otvorili svoje devizne račune, a sa kojih računa su novac potom uplaćivali na račune optužene Zhang Jiaofen u NR Kini, i to ukupni iznos od 2.673.000,00 EUR, na račun optužene Zhang Jiaofen, te iznos od 240.000,00 EUR na račun svog oca Zhang Yong Fanga, čime je počinila krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. Krivičnog zakona BiH.

 

Sud je optuženoj Zhang Jiaofen izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Na osnovu člana 209. stav 5. Krivičnog zakona BiH od optužene Zhang Jiaofen oduzima se novac u iznosu od 2.913.000,00 EUR koji iznos je optužena odnosno njegovu protuvrijednost izraženu u konvertibilnim markama prema važećem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan uplate, dužna uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved