Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:07 25.05.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Obrad Radovanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je danas, nakon održanog glavnog pretresa, izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Obrad Radovanović, Zahid Delić i Mato Delić oglašeni krivima za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZ BiH i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH.

 

Sud je optuženima izrekao kazne i to:

 

- optuženom Obradu Radovanoviću kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM. Izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM optuženi Obrad Radovanović je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi novčanu kaznu ne plati u ovom roku, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora u skladu sa članom 47. stav 2. KZ BiH.

- optuženom Zahidu Deliću kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM. Izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM optuženi Zahid Delić je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi novčanu kaznu ne plati u ovom roku, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora u skladu sa članom 47. stav 2. KZ BiH.

- optuženom Mati Deliću kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM. Izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM optuženi Mato Delić je dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi novčanu kaznu ne plati u ovom roku, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora u skladu sa članom 47. stav 2. KZ BiH.

 

Optuženi Obrad Radovanović, Zahid Delić i Mato Delić oglašeni su krivim što su u februaru 2019. godine, u službenim prostorijama Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Regionalni centar Banja Luka, Carinska ispostava Šamac, i na širem području Carinskog referata na graničnom prelazu Šamac na području opštine Šamac, koristeći svojstva službenih lica UINO BIH, i to: Zahid Delić kao viši stručni saradnik - vođa smjene u Carinskom referatu na graničnom prelazu Šamac, Obrad Radovanović kao saradnik - carinik u Carinskom referatu na graničnom prelazu Šamac, i Mato Delić kao saradnik - carinik u Carinskom referatu na graničnom prelazu Šamac, kao pripadnici grupe ljudi u smislu odredbe člana 1. stav 20. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koja je formirana najkasnije početkom februara 2019. godine sa ciljem učinjenja krivičnih djela propisanih zakonom BiH, djelovali s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za svoje pripadnike i druga lica.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved