Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:14 02.09.2015

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Mensur Memić i dr.

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 01. septembra 2015. godine presudu kojom su optuženi Mensur Memić i Nedžad Hodžić oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sam članom 22. istog zakona, optuženi Nihad Bojadžić oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ.

 

S tim u vezi, Sud je optuženima izrekao sljedeće kazne: Mensur Memić kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina; Nedžad Hodžić kazna zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina. Sud je u odnosu na optuženog Nihada Bojadžića, a u skladu sa primjenom člana 33., 38., i 41 KZ SFRJ, za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, te uz primjenu člana 48. KZ SFRJ osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.  

 

Optuženima Memiću, Hodžiću i Bojadžiću će se u izrečenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

 

Sud je optužene Dževada Salčina i Senada Hakalovića oslobodio optužbe da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, a optuženi Nedžad Hodžić i Dževad Salčin oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

U izreci presude, između ostalog, se navodi da su za vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane na području općine Konjic, optuženi Nihad Bojadžić u svojstvu zamjenika zapovjednika Specijalnog odreda za posebne namjene Armije R BiH „Zulfikar“, a optuženi Mensur Memić i Nedžad Hodžić, kao pripadnici Specijalnog odreda za posebne namjene Armije RBiH „Zulfikar“, prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na stanovništvo sela Trusina hrvatske narodnosti, sudjelovali u ubistvu ratnih zarobljenika i civila.

 

Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH, u vezi sa članom 186. stav 2. istog zakona, optuženi se obavezuju naknaditi troškove krivičnog postupka i paušal, u iznosu koji će Sud utvrditi posebnim rješenjem. 

 

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi se, u skladu sa članom 189. stav 1. ZKP BiH oslobađaju naknade plaćanja troškova postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Na osnovu člana 198. stav 2. i 3. ZKP BiH oštećeni se sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

 

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka.

 

Nakon izricanja presude Suda BiH od 01. septembra 2015. godine i u skladu sa članom 126. stav 2. i 126a tačka d) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Sud BiH je donio rješenje kojim se optuženom Mensuru Memiću i Nihadu Bojadžiću određuju sljedeće mjere zabrane:

 

·          zabrana putovanja (uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine);

 

·          obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu.

 

Izrečene mjere zabrane će trajati dok za njima postoji potreba, a najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora optuženih.

 

Žalba na ovo rješenje ne zadržava njegovo izvršenje.

 

 

*****

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved