Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:29 27.05.2021

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Kemal Čaušević i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održanog glavnog pretresa u predmetu Kemal Čaušević i dr., objavio presudu kojom su optuženi Kemal Čaušević i optuženi Anes Sadiković oglašeni krivim i to:

optuženi Kemal Čaušević, da je radnjama opisanim u tački 1. izreke presude, počinio produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. KZ BiH, a radnjama opisanim u tački 2. izreke presude produženo krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH;

optuženi Anes Sadiković, da je radnjama opisanim u tački 1. izreke presude, počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. KZ BiH.

Istom presudom optuženi Kemal Čaušević je pod tačkom 3. oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

 

Sud je optuženom Kemalu Čauševiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina u koju će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru. Sud je optuženom Anesu Sadikoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine u koju će se optuženom uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru.

 

Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH, u vezi sa članom 209. stav 5. KZ BiH, od optuženog Kemala Čauševića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela. Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH, u vezi sa članom 217. stav 4. KZ BiH, od optuženog Kemala Čauševića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, i to novac u iznosu od 575.239,57 KM, koji je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude.

 

Optuženi Kemal Čaušević i optuženi Anes Sadiković su oglašeni krivim što su, nakon što je uspostavljena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu UIO BiH), koja je započela sa radom 1.1.2005. godine, čijom uspostavom su prestale postojati dotadašnje Carinske uprave Federacije BiH i Republike Srpske i čijim spajanjem je nastala Uprava za indirektno oporezivanje, optuženi Kemal Čaušević, u svojstvu direktora UIO BiH, početkom 2007. godine stupio u kontakt sa uvoznicima tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, optuženim Anesom Sadikovićem, čija porodica je vlasnik firmi „Eko San“ d.o.o. Banja Luka i „Janus“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH, te sa Sedinetom Karićem, vlasnikom firmi „Obitex“ d.o.o. Srebrenik i „KS Obitex“ d.o.o. Laktaši, te nezakonito i u namjeri sticanja protupravne imovinske koristi, dogovorio sa istim, da će kroz poslovanje UIO BiH i svojim odlukama i položajem u svojstvu direktora UIO BiH, favorizirati njihove firme kao uvoznike tekstila, a na štetu ostalih uvoznika, i to na način da će im obezbijediti da im se prilikom uvoza robe na carini priznaju fakture za robu koju uvoze a koje oni prezentiraju carinicima, iako je znao da su na fakturama prikazane manje cijene robe od stvarnih cijena, kao i da im se roba neće detaljno pregledavati, te da će im sva roba koju dovezu na carinu isti dan proći kroz UIO BiH bez zadržavanja, na koji način je počinjena direktna šteta Državi BiH na prikupljanju poreza.

 

Pod tačkom 2. optuženi Kemal Čaušević je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od početka 2007. godine do kraja 2012. godine, novac za koji je znao da potiče iz krivičnih djela budući da ga je sam pribavio vršenjem krivičnih djela u vrijeme dok je vršio dužnost direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz tačke 1. presude, upotrijebio tako što je u cilju prikrivanja stvarnog porijekla novca isti stavio u legalne tokove na način da je kupio nekretnine, bez kreditnog zaduženja u ukupnom iznosu od najmanje 1.146.760,43 KM bez obračunatog poreza na promet.

 

Pod tačkom 3. optuženi Kemal Čaušević je oslobođen od optužbe da je prekoračio svoja službena ovlaštenja i zakonom propisane ovlasti i to, postupanjem suprotno članu 52. stav 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučio izvan nadležnosti svog rada, te pravnom licu „Glas Srpski – Grafika“ A.D. Banja Luka pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 200.000,00 KM, čime je za navedeni iznos oštetio budžet institucija Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved