Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:47 10.06.2019

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Darko Marčetić

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije donio je, dana 7. 6. 2019. godine, presudu u predmetu Darko Marčetić kojom je optuženi Darko Marčetić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 54. KZ BiH i krivično djelo nedozvoljeno korištenje ličnih podataka iz člana 149. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH.

 

Sud mu je za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 54. KZ BiH utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci, a za krivično djelo nedozvoljeno korištenje ličnih podataka iz člana 149. KZ BiH kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca. S tim u vezi, a na osnovu člana 53. KZ BiH izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. U izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to od 6. 12. 2018. godine pa do 1. 2. 2019. godine.

 

Optuženom Darku Marčetiću izrečena je mjera sigurnosti – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kojom se zabranjuje da obavlja dužnost policijskog službenika u trajanju od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

 

Optuženom su trajno oduzeti predmeti upotrijebljeni prilikom izvršenja krivičnih djela kao i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 3.500,00 EUR.

 

Optuženi Darko Marčetić kriv je što je tokom ljeta 2018. godine kao policijski službenik Državne agencije za istrage i zaštitu BiH sa činom inspektora, raspoređen na radno mjesto istražilac za sprečavanje i otkrivanje organizovanog kriminala, trgovine ljudima, opojnih droga i drugih kaznenih djela u Kriminalističko-istražnom odsjeku, Regionalne kancelarije Banja Luka, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, iskorištavao službeni položaj prekoračenjem granica službenog položaja i neizvršavanjem službene dužnosti. Optuženi Darko Marčetić postupao je i protivno odredbama člana 2. i 3. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i člana 3. Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved