Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:27 06.02.2019

Izrečena presuda u predmetu Vlatka Puljić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, u predmetu Vlatka Puljić i dr., donio je dana, 06.02.2019. godine prvostepenu presudu kojom je optužena Vlatka Puljić oglašena krivom da je, pod tačkama 1. i 2. izreke presude, počinila krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. KZ BiH u vezi sa stavom 1. i članom 31. KZ BiH, krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav 2. KZ Federacije BiH (KZ F BiH) i krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ F BiH. Pod tačkom 3. izreke presude optužena Vlatka Puljić je oglašena krivom da je počinila krivična djela organizirani kriminal iz člana 250., stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 31. KZ BiH, te krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav 2. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 53. i 54. KZ BiH.

 

S tim u vezi Sud je optuženoj Vlatki Puljić izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Optuženoj se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je provela u pritvoru i to u periodu od 26.02.2014. do 23.05.2014. godine.

 

Optuženo pravno lice „VLAMON“ d.o.o. Čitluk, pod tačkama 1. i 2. izreke presude, odgovorno je što je, raspolažući protivpravno stečenom imovinskom koristi nastalom počinjenjem krivičnih djela, počinilo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ F BiH u vezi sa stavom 31. KZ BiH, krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav 2. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 53. 54. i 124. tačka c.) KZ BiH.

 

S tim u vezi optuženom pravnom licu „VLAMON“ d.o.o. Čitluk izrečena je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM.

  

Optužena Vlatka Puljić i pravno lice VLAMON“ d.o.o. Čitluk krivi su što su, u periodu od oktobra 2012. do marta 2014. godine, pristupili grupi za organizirani kriminal koju je organizirao i kojom je rukovodila osoba inicijala B.K. kao šef Terenskog centra Mostar-Službe za poslove sa strancima. Grupa je djelovala na način što su osobe inicijala B.K. i J.K. iskoristile i prekoračile granice svojih službenih ovlaštenja, te što nisu izvršili svoje službene dužnosti, te su uz pomoć Luca Cobre, Vlatke Puljić, Ane Milićević i pravnog lice “Vlamon“ d.o.o. Čitluk, uputili ozbiljne prijetnje stranim državljanima koji borave na području Bosne i Hercegovine.

 

Prijetnje su podrazumijevale da će osobe inicijala B.K. i J.K. iskoristiti svoja ovlaštenja u Službi za poslove sa strancima da istima onemoguće sticanje i produženje dozvola za boravak i da protiv njih donesu rješenja o protjerivanju iz Bosne i Hercegovine. Uputili su i ozbiljne prijetnje prema kojim će osobe B.K. i J.K. iskoristiti svoja ovlaštenja, uticaj i poznanstva sa drugim uticajnim službenim osobama u državnim, federalnim i kantonalnim insitucijama, kako bi se protiv stranih državljana, predstavništava stranih nevladinih organizacija registrovanih na području Bosne i Hercegovine i pravnih lica kojima upravljaju strani državljani pokrenuli krivični i prekršajni postupci i donijela rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti. Ove radnje su pripadnici grupe poduzimali u skladu sa međusobnim dogovorom i u skladu sa uputama i naredbama osobe B.K. da bi prisilili strane državljane, koji borave na području Bosne i Hercegovine, predstavništva stranih nevladinih organizacija registrovanih na području Bosne i Hercegovine i druga pravna lica kojima upravljaju strani državljani na području Bosne i Hercegovine da preduzmu radnje na štetu svoje i tuđe imovine, te da na taj način pripadnici grupe pribave sebi imovinsku korist.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved