Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:54 06.05.2021

Izrečena presuda u predmetu Vitomir Tomić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana 5.5.2021. godine, nakon održanog glavnog pretresa u predmetu Vitomir Tomić i drugi, a nakon priznanja krivnje na glavnom pretresu, donio presudu kojom je optuženi Vitomir Tomić oglašen krivim što je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1., sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Optužena pravna osoba „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik odgovorna je što je počinila produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH i članom 124. stav 1. tačka c. KZ BiH.

 

Sud je optuženom Vitomiru Tomiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci. Optuženoj pravnoj osobi „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik  izrečena je  novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM koju je optužena pravna osoba dužna platiti u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude. U slučaju da se novčana kazna ne uplati u navedenom roku bez odgađanja će se, u skladu sa članom 132. stav 3. KZ BiH, sprovesti postupak prinudne naplate. Od optužene pravne osobe „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik  oduzima se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 89.358,90 KM koja je srazmjerna visini utajenog poreza. Navedeni iznos optužena pravna osoba dužna je platiti na račun budžeta BiH u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

 

Optuženi Vitomir Tomić kriv je što, u periodu od 2010. do 2012. godine u svojstvu osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje bez ograničenja pravnog lica preduzeća za proizvodnju, promet i usluge „PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik, nije evidentirao kroz poslovne knjige pravnog lica niti je putem podnesenih prijava Upravi za indirektno oporezivanje BiH prijavio oporezivi promet stanova sa PDV-om u ukupnom iznosu od 615.000,11 KM. Na navedeni iznos nije obračunao i prijavio PDV u ukupnom iznosu od 89.358,90 KM  za koji iznos je oštećen i budžet BiH.

 

Pravna osoba„PROMEX TV“ d.o.o. Zvornik odgovorna je što je raspolagala  protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 89.358,90 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario optuženi Vitomir Tomić u svojstvu osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica bez ograničenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved