Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:36 18.05.2021

Izrečena presuda u predmetu Stjepan Lazarević

Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Stjepan Lazarević dana 17.5.2021. godine donio presudu kojom je optuženi Stjepan Lazarević oglašen krivim što je počinio krivično djelo protuzakonito posredovanje iz člana 219. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu 9.000,00 KM. Izrečenu novčanu kaznu optuženi je dužan platiti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude, a u slučaju da se novčana kazna ne može u cijelosti platiti u utvrđenom roku ista će, u skladu sa članom 47. KZ BiH, biti zamijenjena kaznom zatvora. Od optuženog Stjepana Lazarevića oduzeta je imovinska korist u iznosu 500,00 EUR.

 

Optuženi Stjepan Lazarević kriv je što je od početka 2014. do kraja oktobra 2014. godine, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, primio nagradu u vidu novca i drugu korist da korištenjem svog uticajnog položaja u institucijama Bosne i Hercgovine posreduje da se izvrši neka službena radnja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved