Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:50 18.02.2021

Izrečena presuda u predmetu Miroslav Rakanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Miroslava Rakanovića i pravnog lica „PERIĆ GROUP“ d.o.o. Bijeljina, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, dana 17.2.2021. godine, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženi Miroslav Rakanović oglašen krivim što je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. i u vezi s članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud je optuženom Miroslavu Rakanoviću izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti u roku tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi ne plati navedenu novčanu kaznu u cijelosti ili djelomično, Sud će je, u skladu s članom 47. stav 3. KZ BiH, zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

 

Optuženo pravno lice „PERIĆ GROUP“ d.o.o. Bijeljina odgovorno je što je počinilo produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. u vezi s članom 54. i 124. KZ BiH, te mu je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu 5.000,00 KM. Navedenu novčanu kaznu pravno lice je uplatilo u korist budžeta BiH. Od optuženog pravnog lica oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu 33.133,00 KM, a navedeni iznos optuženo pravno lice je uplatilo u korist budžeta BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved