Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:45 18.09.2020

Izrečena presuda u predmetu Mile Pažin i drugi

Nakon okončanja glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je presudu u predmetu Mile Pažin i dr., kojom je optuženi Mile Pažin oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, te ga je krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine, primjenom članova 33, 38, 41. i 42. stav 2. i 43. stav 1. KZ SFRJ, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

 

Optuženi Mile Pažin je oglašen krivim što je u svojstvu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u periodu od 20.6.1992. godine do 23.12.1995. godine, a od 1.5.1993. godine i u svojstvu Zapovjednika Civilne zaštite Stolac, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i HVO-a na teritoriji općine Stolac, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, za vrijeme oružanog sukoba, počinio nečovječno postupanje prema civilu.

 

Na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Mile Pažin i Vide Krešić oslobođeni su optužbe i to da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 21. i 29. KZ BiH; i to optuženi Mile Pažin u radnjama opisanim pod tačkom 1. oslobađajućeg dijela izreke presude – protivzakonito zatvaranje, u radnjama opisanim pod tačkom 2. i 3. oslobađajućeg dijela izreke presude, kao izvršilac – nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, u radnjama opisanim pod tačkom 4. a) i b) oslobađajućeg dijela izreke presude – nečovječno postupanje, u radnjama opisanim pod tačkom 4. c) oslobađajućeg dijela izreke – pljačkanje imovine stanovništva, u radnjama opisanim pod tačkom 4. d) oslobađajućeg dijela izreke presude – preseljenje stanovništva, u radnjama opisanim pod tačkom 5. oslobađajućeg dijela izreke presude – prisiljavanje na prinudni rad; te optuženi Vide Krešić u radnjama opisanim pod tačkom 1. oslobađajućeg dijela izreke presude – protivzakonito zatvaranje, a u tački 6. oslobađajućeg dijela izreke presude – mučenje.

 

Na osnovu člana 188. stav 4. i člana 189. stav 1. ZKP-a BiH optuženi se oslobađaju dužnosti da nadoknade troškove krivičnog postupka.  

 

Nakon izricanja presude, Vijeće je prema optuženom Vidi Krešiću ukinulo mjere zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH, dok su u odnosu na optuženog Milu Pažina produžene mjere zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved