Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:16 21.05.2021

Izrečena presuda u predmetu Indira Dajić-Hukić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Indira Dajić-Hukić i dr., dana 20.5.2021. godine donio presudu kojom su optuženi Indira Dajić-Hukić i Mladen Mijić oglašeni krivim što su počinili krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sud je optuženoj Indiri Dajić-Hukić izrekao uslovnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optužena u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od  6.000,00 KM koju je dužna platiti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optužena ne plati navedenu novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora.

 

Optuženom Mladenu Mijiću Sud je izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti  presude ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 7.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od 6  mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi ne plati navedenu novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora

 

Sud je optuženima Indiri Dajić-Hukić i Mladenu Mijiću izrekao mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti kojom im se zabranjuje obavljanje dužnosti veterinarskih inspektora na granici u Kancelariji za veterinarstvo BiH u trajanju od 5 godina od dana pravosnažnosti presude.

Od optuženih Indire Dajić-Hukić i Mladena Mijića se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od po 100,00 KM  koju su dužni uplatiti u korist budžeta BiH u roku od  30 dana od dana pravosnažnosti presude.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved