Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

16:52 13.10.2017

Izrečena presuda u predmetu Enes Ćurić i dr.

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Enes Ćurić i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 13. oktobra 2017. godine izreklo presudu u odnosu na Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelju i Mehmeda Kaminića, a kojom su optuženi Enes Ćurić, Ibrahim Demirović i Habib Čopelj, oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke  Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) što su u vremenskom periodu od 30.06.1993. godine do 02.12.1993. godine, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH  i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), na području općine Mostar:

 

Enes Ćurić u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH, VJ 6348 Bijelo Polje i upravnika zatvoreničkog objekta u Osnovnoj školi u Potocima i drugim zatvoreničkim objektima u Potocima, učestvovao u protivpravnom lišenju slobode i protivpravnom zatvaranju civila hrvatske nacionalnosti, u prisiljavanju zatvorenih civila na prinudne radove, te u nečovječnom postupanju prema zatvorenicima;

 

Ibrahim Demirović u svojstvu pripadnika Armije RBiH, a od 13.09.1993. godine u svojstvu komandanta 47. brdske brigade Armije BiH, učestvovao u prisiljavanju zatvorenih civila na prinudne radove i u nečovječnom postupanju prema zatvorenicima, te u više navrata silovao jedno civilno lice;

Habib Čopelj, u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH, VJ 6348 od 01.02.1993. godine, učestvovao u nečovječnom postupanju prema zatvorenicima, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pri tome kršeći odredbu člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica, i to za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine, čime su počinili:  

 

Enes Ćurić krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ i to za nečovječno postupanje, prisiljavanje na prinudni rad, te protivpravno zatvaranje;

 

Ibrahim Demirović krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ i to za nečovječno postupanje,  prisiljavanje na prinudni rad, te silovanje;

 

Habib Čopelj krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZ SFRJ i to za nečovječno postupanje.

 

S tim u vezi Suda BiH im je izrekao kaznu i to:

optuženom Enesu Ćuriću kaznu  zatvora u trajanju od 5 (pet)  godina,

optuženom Ibrahimu Demiroviću kaznu  zatvora u trajanju od 10  (deset)  godina i

optuženom Habibu Čopelju kaznu  zatvora u trajanju od 2  (dvije) godine.

 

Nasuprot tome, optuženi Enes Ćurić, Demirović Ibrahim, Samir Kreso, Mehmed Kaminić su oslobođeni su od optužbi iz pojedinih tačaka predmetne optužnice, čime bi počinili krivično djelo  ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH.

 

Na osnovu člana 188. stav 4. ZKP- a BiH optuženi se oslobađaju dužnosti naknade  troškova krivičnog postupka i paušala.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. i 3. ZKP BiH, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevima  upućuju na parnicu.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved