Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:38 31.08.2021

Izrečena presuda u predmetu Darinka Kićanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je 30.8.2021. godine izrekao presudu u predmetu Darinka Kićanović i drugi kojom je optužena Darinka Kićanović oglašena krivom što je počinila kivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a optužena pravna osoba „DMK TRADE“ doo, Dvorovi, Bijeljina krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi sa članom 124. KZ BiH.

 

Sud je optuženoj Darinki Kićanović izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, dok je optuženoj pravnoj osobiDMK TRADE" doo Dvorovi, Bijeljina izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM koju je dužna platiti u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti presude. U slučaju da se novčana kazna ne uplati u navedenom roku, bez odgađanja će se sprovesti postupak prinudne naplate u skladu sa članom 132. stav 3. KZ BiH. Optužena Darinka Kićanović i pravna osoba DMK TRADE" doo Dvorovi, Bijeljina obavezne su vratiti imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, koja je srazmjerna visini utajenog poreza u iznosu od 85.646,00 KM. Navedeni iznos dužne su uplatiti na račun budžeta BiH u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudne naplate.

 

Optužena Darinka Kićanović kriva je što je u svojstvu direktora - odgovorne osobe u pravnoj osobi bez ograničenja ovlaštenja „DMK TRADE“ doo Dvorovi, Bijeljina izbjegla platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 50.000,00 KM. Pravna osoba „DMK TRADE“ doo Dvorovi, Bijeljina odgovorna je što je raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 85.646,00 KM, koju je ostvarila optužena Darinka Kićanović u svojstvu direktora i odgovornog lica.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved