Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:24 04.06.2021

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Enver Buza

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon vijećanja i glasanja donijelo, a predsjednik Vijeća dana 4.6.2021. godine javno objavio, drugostepenu presudu u predmetu Enver Buza, kojom je optuženi Enver Buza oglašen krivim da je počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 86. stav 2. i članom 87. stav 3. Dopunskog Protokola uz Ženevske konvencije od 12.08.1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, te u vezi sa članom 30. stav 2. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Vijeće je optuženog Envera Buzu osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Optuženi Enver Buza kriv je što je za vrijeme rata u BiH, u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH s jedne strane i HVO s druge strane, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, te kao nadređeni propustio da preduzme nužne i razumne mjere da počinioci krivičnog djela budu kažnjeni.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved