Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:33 08.05.2019

Elfeta Veselji osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Sakiba Halilovića i Elfete Veselji, nakon održanog glavnog pretresa, dana 8. maja 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optužena Elfeta Veselji oglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

 

Optužena je oglašena krivom što je za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Armije BiH sa druge strane, kao pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH, na području Kamenice, opština Zvornik (tzv. Kibetova grupa) postupala suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. Ženevske konvencije o postupanju sa civilima od 12. avgusta 1949. godine, tako što je neutvrđenog datuma u drugoj polovini mjeseca jula ili prvoj polovini mjeseca avgusta 1992. godine, na području Kamenice, opština Zvornik, ubila dvanaestogodišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića, tako što je u njegovu glavu ispalila projektil iz neposredne blizine, što je sve za posljedicu imalo smrt dječaka Slobodana Stojanovića.

 

Sud je optuženoj Elfeti Veselji izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

U izrečenu kaznu zatvora će se uračunati vrijeme koje je optužena Elfeta Veselji provela u pritvoru, i to od 24. marta 2017. godine pa nadalje, kao i vrijeme koje je provela u ekstradicionom pritvoru.

 

Na osnovu odredbe iz člana 284. tačka c) ZKP BiH optuženi Sakib Halilović se oslobađa optužbe da je neutvrđenog datuma u drugoj polovini mjeseca jula ili prvoj polovini mjeseca avgusta 1992. godine u mjestu Bajrići – Novo Selo, područje Kamenica, opština Zvornik, u svojstvu komandanta Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH sa stvarnom i efektivnom kontrolom nad svim pripadnicima Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH kao de iure i de facto komandant iz neposredne udaljenosti posmatrao pripadnika – vojnika Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH osumnjičenu Elfetu Veseli kako izvršava ubistvo civila dvanaestogodišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića, a, nakon toga, uz znanje i svijest da je njegov podređeni učinio krivično djelo, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da učinilac krivičnog djela preduzetog prema pomenutom oštećenom licu srpske nacionalnosti bude kažnjen, čime bi počinio krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH u vezi sa članom 180. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi Sakib Halilović se u smislu člana 189. stav 1., a optužena Elfeta Veselji u smislu člana 188. stav 4. ZKP BiH, oslobađaju obaveze da naknade troškove krivičnog postupka i paušala koji u cijelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. i 3. ZKP-a BiH, oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevima upućuju na parnicu.

 

Sud je nakon izricanja presude donio rješenje prema optuženoj Elfeti Veselji kojim se produžava mjera pritvora iz pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH, tako da isti po ovom rješenju može trajati najduže devet mjeseci nakon izricanja presude, odnosno do 8. februara 2020. godine ili do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved