Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:29 16.01.2020

Drugostepena presuda u predmetu Vojkan Gajić i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine nakon održane javne sjednice, dana 29.11.2019. godine, donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Vojkan Gajić i dr. kojom su uvažene žalbe branilaca optuženih Vojkana Gajića i Jovana Gajića, te je presuda Suda BiH od 12.9.2019. godine preinačena u dijelu odluke o oduzimanju imovinske koristi. Presuda je preinačena na način da se od optuženih Vojkana Gajića i Jovana Gajića, na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 163.605,00 KM koji su optuženi već uplatili, kako je to konstatovano u tački V prihvaćenog sporazuma o priznanju krivnje. U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

 

Presudom Suda BiH od 12.9.2019. godine optuženi Vojkan Gajić i Jovan Gajić, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a u vezi sa članom 29. KZ BiH. Sud im je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Vojkanu Gajiću utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 4 (četiri) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženom Jovanu Gajiću utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženima kao sporednu izrekao novčanu kaznu; i to: optuženom Vojkanu Gajiću u iznosu od 10.000,00 KM, a optuženom Jovanu Gajiću u iznosu od 5.000,00 KM.

 

Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH određeno je da se od optuženih oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 163.605,00 KM, a koju su dužni uplatiti u budžet Bosne i Hercegovine bez odlaganja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved