Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:13 18.02.2021

Djelimično potvrđena optužnica u predmetu Šemsudin Muminović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine rješenjima od 29.1.2021. i 3.2.2021. godine, djelimično je potvrdio optužnicu u predmetu Šemsudin Muminović i drugi koja optužene Šemsudina Muminovića, Muju Muratovića, Rasima Omerovića, Fadila Mujića, Asima Alića i Ismeta Memića tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ, sve u vezi s članom 22. i 30. istog Zakona. Optužnica je potvrđena u odnosu na tačke 1, 2. i 4. dok je u odnosu na tačku 3. odbijena.

 

U optužnici se navodi da su optuženi za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske s jedne i Armije Republike Bosne i Hercegovine s druge strane, u periodu od 8.10.1992. pa do 6.7.1994. godine, Šemsudin Muminović kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (OpŠTO) Zvornik, a kasnije kao komandant 206. Vbbr Armije BiH, Mujo Muratović, kao komandir Šetićke čete OpŠTO Zvornik, Rasim Omerović kao komandir Vojne policije OpŠTO Zvornik, Asim Alić, kao načelnik SJB Sapna i Fadil Mujić, kao komandir Policijske stanice Sapna, postupali suprotno pravilima međunarodnog običajnog prava te člana 3. stav 1. tačke a) i c) III Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima iz 1949. godine i IV  Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata iz 1949. godine te članovima 86. i 87. Dopunskog protokola I iz 1977. godine. Prema navodima optužnice, optuženi Šemsudin Muminović, Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić i Fadil Mujić su propustili da preduzmu nužne i razumne mjere da spriječe ubistva i nečovječna postupanja, jer su imali razloga da znaju da se njima podređeni pripadnici OpŠTO Zvornik, kasnije 206. Vbbr, spremaju učiniti takva krivična djela, i propustili su da preduzmu nužne i razumne mjere da se kazne učinioci navedenih krivičnih djela ubistva i nečovječnog postupanja, jer su imali razloga da znaju da su njima podređeni pripadnici OpŠTO Zvornik, kasnije 206. Vbbr, učinili navedena krivična djela. Optuženi Ismet Memić je osnovano sumnjiv da je učestvovao u mučenjima i nečovječnim postupanjima prema ratnim zarobljenicima.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved