Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:41 03.08.2017

Azra Miletić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci

Nakon održanog glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv Azre Miletić, Sud Bosne i Hercegovine izrekao je dana, 03.08.2017. godine prvostepenu presudu kojom je optužena Azra Miletić oglašena krivom da je kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine primila obećanje dara i primila dar, da u okviru svog ovlaštenja izvrši što ne bi smjela izvršiti, čime je učinila krivično djelo  primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav (1) KZBiH.

 

S tim u vezi Sud joj je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. U smislu člana 56. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u izrečenu kaznu zatvora  uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 25.02.2015. godine do 23.03.2015. godine.

 

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka c), u vezi sa članom 73. KZ BiH, optuženoj Azri Miletić  izrečena je mjera sigurnosti zabrane vršenja  poziva – nosioca pravosudne funkcije u trajanju od 3 (tri) godine, od pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti.

 

Na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH, optužena Azra Miletić, oslobođena je optužbe da je, kao sudija Suda Bosne i Hercegovine, s ciljem da drugom pribavi kakvu korist, prekršila zakon u vršenju svoje službene dužnosti čime bi učinila krivično djelo kršenje zakona od strane sudije iz člana 238. KZBiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved