Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:27 16.02.2017

Almaz Nezirović osuđen na 2 godine zatvora

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Almaz Nezirović, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana 16. februara 2017. godine izrekao presudu kojom je optuženi Almaz Nezirović oglašen da je pod tačkama 2., 3. b) i c), 5. a), 6. a), 7., 8., 9. a) i b), 11., 12., 13., 14., 16. a) i b), 17., 18., 19. a) i b), 20., 22., kao izvršilac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl  142. stav 1. KZ SFRJ, a pod tačkama 1., 3. a), 4., 5. b), 6. b), 10., 15., 19. c), 21., kao saizvršilac  krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članom  142. stav 1. KZ SFRJ,  u vezi sa članom 22. KZ SFRJ. S tim u vezi, Sud je optuženom Almazu Neziroviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

Istom presudom optuženi Almaz Nezirović je oslobođen odgovornosti da je radnjama u tačkama I 1., 2., 3. a) i b), III 2. oslobađajućeg dijela izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, a pod tačkama II 1., 2., III 1., krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članom  142. stav 1. KZ SFRJ,  u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

 

Optuženi Almaz Nezirović je oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine (VRS) i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), kao pripadnik vojne policije 103. Derventske brigade HVO-a, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, u periodu od kraja aprila do kraja juna 1992. godine, obavljajući dužnost stražara, u logoru Rabić, opština Derventa, gdje su bili zatvoreni civili srpske nacionalnosti sa područja opštine Derventa, sam ili zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a prema tim civilima učestvovao u nečovječnom postupanju, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i zdravlja.

 

Na osnovu člana 50. stav 1. KZ SFRJ, vrijeme koje je optuženi Almaz Nezirović proveo u ekstradicionom pritvoru, kao i u pritvoru po rješenjima Suda BiH će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora.

 

Na osnovu člana 188. stav 4. i 189. stav 1. ZKP- a BiH optuženi je oslobođen dužnosti naknade  troškova krivičnog postupka.

 

Oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnicu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved