Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:20 02.07.2015

Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 02. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. istog zakona.

 

Optuženi Aleksandar Cvetković je oslobođen optužbe da je, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemirivanja bošnjačkog stanovništva, te da je 11. jula 1995. godine učeštvovao u vojnoj operaciji „Krivaja -95“ odnosno u zauzimanju zaštićene UN zone Srebrenica. Optuženi Cvetković oslobođen je i optužbe da je nakon ulaska u Srebrenicu i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone,

dana, 16. jula 1995.godine na lokaciji Ekonomija „Branjevo“, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda, pucao iz automatske puške na zarobljenike koji su bili u grupama po deset zarobljenika, kojom prilikom je po prijekom postupku pogubljeno najmanje devet stotina zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dva zarobljenika preživjela.

 

Naime, pretresno vijeće je zaključilo da u pogledu predmetnih inkriminacija, izvedeni dokazi od strane optužbe, po svom sadržaju i kvalitetu, nemaju potrebnu snagu uvjerljivosti da bi vijeće moglo van razumne sumnje zaključiti da je optuženi Aleksandar Cvetković počinio krivično djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret, iz kojeg razloga je donijelo oslobađajuću presudu.

 

Optuženi se u skladu sa članom 189. stav 1. ZKP BiH oslobađa naknade troškova postupka, tako da isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Na osnovu člana 198. stav 3. ZKP BiH oštećeni se sa eventualnim imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

 

 

*****

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved