Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćosić Dedović Jasmina

Dr.sci Jasmina Ćosić Dedović, rođena je 1980. godine u Sarajevu.

 

Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, studij prava je započela 1998. godine, a završila ga 2002. godine. Postdiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je završila 27.04.2012. godine odbranom magistarskog rada na temu: Komandna odgovornost – Statut i praksa Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju”, čime je stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Dana 25.05.2017. godine je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za krivično pravo, odbranivši doktorsku disertaciju na temu: Ispitivanje svjedoka u krivičnom postupku”. Pravosudni ispit je položila 2007. godine, a u oktobru iste godine i advokatski ispit.

 

Pripravnički staž je završila u periodu 2002.–2003. godine, prvo kao advokatski pripravnik – volonter, a zatim i kao mlađi savjetnik u Uredu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Od februara 2004. do jula 2008. godine je radila kao pravni pomoćnik na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Do imenovanja na poziciju sutkinje, obavljala je funkciju šefice Kabineta federalnog ministra zdravstva u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a dužnost sutkinje Općinskog suda u Sarajevu preuzela je 2010. godine. Na poziciju sutkinje Suda BiH je imenovana u aprilu 2016. godine.

 

Od aprila 2019. godine je predstavnik BiH u Konsultativnom vijeću evropskih sudija (CCJE).

 

Stručno usavršavanje je obavljala kroz razne vidove edukacija, seminara, okruglih stolova, konferencija, kurseva, kako domaćih tako i međunarodnih.

 

Od 2007. do 2011. godine je bila predstavnica Federacije Bosne i Hercegovine za oblast nasilja u porodici pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 2008. do 2010. godine je bila članica državnog Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH. U periodu od 2007. do 2011. godine je bila članica radne grupe za provedbu i praćenje izvršenja Strategije za prevenciju nasilja u porodici u Federaciji BiH. Bila je članica brojnih radnih grupa za izradu novih zakona ili izradu izmjena i dopuna postojećih, izradu niza podzakonskih akata, multisektorskih strategija, politika i akcionih planova na državnom i entitetskom nivou.

 

Višegodišnji je predavač i autor tema na seminarima i edukacijama iz krivičnog i krivičnoprocesnog prava. Stalni je edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za oblast krivičnog prava, maloljetničkog pravosuđa i drugih oblasti materijalnog i procesnog prava i vještina, a edukator je i pri Federalnom ministarstvu pravde za edukaciju vanpravosudnih institucija o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

  

Autor je i koautor više publikacija iz oblasti nasilja u porodici, komandne odgovornosti, maloljetničkog prestupništva, krivičnog djela silovanja, seksualne eksploatacije sa pozicije moći i zloupotrebe opojnih droga.

 

 

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.10.2021 4 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 040327 21 Mpom - Mujanović Husein
29.10.2021 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
01.11.2021 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
02.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
05.11.2021 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
09.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
12.11.2021 9 Odjel I 09:30 - 12:30 S1 1 K 039957 21 Mpom - Maksimović Dalibor
16.11.2021 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
19.11.2021 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
23.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
26.11.2021 9 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024608 19 Kri - Purić Ibrahim i dr.
30.11.2021 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019412 20 Kri - Rizvanović Admir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved