Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Kosović Jasmina

Sudija Suda Bosne i Hercegovine od 05.05.2008. do 12.09.2018.godine.

 

Jasmina Kosović je rođena u Rogatici 1948. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine, a pravosudni ispit položila 1977. godine. Pravnički staž je završila u Osnovnom sudu udruženog rada u Sarajevu, a nakon toga radi u Sudu udruženog rada Bosne i Hercegovine kao stručna saradnica. Sa tih poslova je 1983. godine imenovana za sutkinju Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu, a 1993. godine za sutkinju Općinskog suda II u Sarajevu gdje obavlja i poslove rukovođenja Krivičnim odjeljenjem. Imenovana je 2005. godine za sutkinju Kantonalnog suda u Sarajevu i u periodu od 2007. godine pa do imenovanja za sutkinju Suda Bosne i Hercegovine 2008. godine, bila angažirana u Apelaciono krivično vijeće. U Sudu Bosne i Hercegovine  radi u Odjelu I za ratne zločine.

 

Prolazeći kroz mnoge edukativne programe u zemlji i inostranstvu, te sa iskustvom stečenim u radu sa djecom u sukobu sa zakonom u svojstvu sutkinje za maloljetnike, aktivno doprinosi afirmaciji maloljetničkog krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a kroz razne vidove djelovanja promociji i zaštite prava djece kada su po bilo kom osnovu uključena u taj sistem. Sa tom svrhom gostuje u školama i fakultetima. Inicirala je, učestvovala i koordinirala rad na više projekata koji su se bavili  istraživanjima i analizom postojećeg stanja u ovoj oblasti i bila polazište za izradu strateških dokumenata i posebnog krivičnog zakonodavstva za maloljetnike u BiH. Jedan je od glavnih autora Zakona o zaštititi i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji je u različitim vremenskim periodima ( 2010. – 2014. ) usvojen na nivou entiteta i Distrikta Brčko BiH. Autor je više članaka koji  tretiraju pitanje djece uključene u krivični postupak. Kao konsultant i koautor učestvala je u izradi priručnika namijenjenih edukaciji sudija, tužilaca, ovlaštenih službenih osoba, socijalnih radnika, novinara i td. Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih  skupova kako o pravima djece i njihove krivičnopravne zaštite, tako i  drugih oblasti krivičnog i međunarodnog prava. Verificirani je edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i član je svjetskog udruženja sudija za maloljetnike - International Association of Youth and Family Judges and Magistrates -IAYFJM.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved